Học phần Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Yêu cầu làm bài tập trước khi lên lớp.