Đào tạo nội bộ của T'n'T, TTC và đối tác có yêu cầu