English course for students of Computer Networks department. 


Students must do all the required exercises BEFORE attending classes!

courseimage

Đây là nơi download tài liệu và ôn thi cuối kì của học phần 4080709 - Kiến trúc máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.


courseimage

Đây là nơi download tài liệu và ôn thi cuối kì của học phần 4080709 - Kiến trúc máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

courseimage
Đây là nơi download tài liệu và ôn thi cuối kì của học phần 4080709 - Kiến trúc máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
courseimage

Đây là nơi download tài liệu và ôn thi cuối kì của học phần 4080709 - Kiến trúc máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

courseimage

Học phần 4080205 - Lý thuyết đồ thị