Các khóa học kĩ năng mềm nhằm bổ trợ thêm cho người đã đi làm, sinh viên sắp ra trường các kĩ năng để có thể tự tin trong công việc của mình